Tallinna Euroopa Kool

Tallinna Euroopa Kool on akrediteeritud Euroopa Kool. Selle rajas Haridus- ja Teadusministeerium 2013. aastal, et pakkuda mitmekeelset ja rahvusvahelist haridust eelkooli, algkooli ning vanema kooliastme tasemel. Koolis toimub õppetöö Euroopa Koolide õppekavade järgi ning lõpetamisel saavad õpilased Euroopa Bakalaureuse diplomi (European Baccalaureate diploma). Tallinna Euroopa Kooli pidajaks on Sihtasutus Euroopa Kool

Lühidalt Tallinna Euroopa Koolist

  1. Tallinna Euroopa Kool on Eesti ja Baltimaade ainuke akrediteeritud Euroopa Kool. Rohkem infot akrediteeritud Euroopa Koolide kohta leiad siit (inglise keeles).
  2. Tallinna Euroopa Koolis pakutakse mitmekeelset rahvusvahelist haridust eelkooli, algkooli ja vanema kooliastme tasemel (vanuses 3-19 aastat) ning siin õpetatakse Euroopa Koolide õppekavade järgi. Rohkem infot meie õppekavade kohta leiad siit (inglise keeles)
  3. Tallinna Euroopa Kooli lõpetajad saavad Euroopa Bakalaureuse diplomi (European Baccalaureate diploma), mida tunnustatakse kõikides Euroopa ja paljude teiste riikide ülikoolides (Ameerika Ühendriigid, Hiina, Kanada, Jaapan, Venemaa jne). Rohkem infot Euroopa Bakalaureuse diplomi kohta leiad siit (inglise keeles).
  4. Tallinna Euroopa Kool on ainus rahvusvaheline kool Eestis, millel on kaks keelesektsiooni: inglise ja prantsuse. Nendes sektsioonides käib kogu õppetöö vastavas keeles. 2023/24. õppeaastal õpetatakse koolis 11 euroopa keelt: bulgaaria, eesti, hispaania, inglise, itaalia, läti, leedu, prantsuse, saksa, soome ning ungari keelt. Rohkem infot Tallinna Euroopa Koolis õpetavate keelte kohta leiad siit (inglise keeles).
  5. Tallinna Euroopa Kooli õpikeskkond on lapsesõbralik, tervislik, turvaline ja toetav. Õppetöö toimub värskelt renoveeritud koolimajas, mis asub südalinnas, vanalinna ning Telliskivi loomelinnaku vahetus läheduses. Rohkem infot koolimaja kohta leiad siit (inglise keeles).
  6. Tallinna Euroopa Kooli õpilaste heaolu toetavad mitmesugused teenused ja laiapõhjaline tugivõrgustik: õpilaste huviringid, igapäevane pikapäevarühm (kuni kella 18ni), raamatukogu ja kohviku teenuseid, psühholoog, medõe ja eripedagoogi tugi ning aineõpetajate konsultatsioonid.  Rohkem infot selle kohta leiad siit (inglise keeles).
  7. Tallinna Euroopa Koolis on üle 90 töötaja, kes on erineva kultuurilise tausta ja tööalase kogemusega. Rohkem infot meie töötajate ning nende kontaktandmete kohta leiad siit (inglise keeles)
  8. Tallinna Euroopa Kool on Eesti kõige suurem rahvusvaheline kool. 2023/24. õppeaastal õpib koolis umbes 500 õpilast. Rohkem statistika (inglise keeles).
  9. Tallinna Euroopa Kooli õppemaks on teiste Eestis asuvate rahvusvaheliste koolidega võrreldes kõige madalam. Eelkoolis on iga-aastane õppetasu 3993 eurot, algkoolis 4664 eurot ning vanemas kooliastmes 5709 eurot. Rohkem infot sisseastumise kohta leiad siit (inglise keeles).
  10. Tallinna Euroopa Kooli pidajaks on Sihtasutus Euroopa Kool. 

Missioon

Tallinna Euroopa Kooli missiooniks on tagada laiapõhjaline, tasakaalustatud, loominguline, mitmekultuuriline ning mitmekeelne haridus õpikeskkonnas, mis on motiveeriv ning valmistab ette tulevasi teadlikke maailmakodanikke olema edukas pidevalt muutuvas maailmas.

Missiooni elluviimiseks pakume erineva kultuurilise taustaga sihtgrupile rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgetasemelist haridust, mis tugineb Euroopa Koolide põhimõtetel.

Visioon

Tallinna Euroopa Kooli visiooniks on olla rahvusvahelise hariduse edendajaks Eestis ning uuendusmeelse õppimise eestvedajaks Põhja-Balti regioonis.

Väärtused

AUSTUS
Aktsepteerime nii iseenda kui ka teiste inimeste mitmekesisust ning erinevusi. Väärtustame enda ja teiste emotsioone. Usume iseendasse ja teistesse ning vastutame täielikult oma tegude ning mõtete eest. Märkame, kuulame ja mõistame oma kaaslasi. Praktiseerime mõtestatud kuulamist ning refleksiooni.

ÜHTEKUULUVUS
Juhindume oma tegevuses ning käitumises kõrgest eneseteadlikkusest. Räägime üksteisega ning käitume alati väärikalt ja ausalt. Püüdleme harmooniliste inimsuhete ning kõik-võidavad lahenduste poole. Igaühe mõtted ja teod on panus meie kooli heaolusse ja organisatsiooni kultuuri. Usume, et iga väljakutse peidab endas ka võimalust sellest õppides paremaks saada.

LOOMINGULISUS
Loome üheskoos ja teistega koostööd tehes iseenda reaalsuse. Meie jaoks on ühtmoodi põnevad nii uued teadmised, oskused kui ka suhtumine. Oleme muutustele avatud. Edendame oma koolis paindlikkust, spontaansust ning loomingulist mõtlemist. Otsime pidevalt võimalusi innovaatilisteks lahendusteks ning julgeme unistada ning oma unistusi ellu viia.

Kooli dokumendid

Üldsätted; kooli pidaja pädevus ja ülesanded; direktori ja kooli nõukogu pädevus ja ülesanded; õppenõukogu;  õppekorralduse alused, õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord; õpilaste, pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused; õppemaks; kooli tegevuse lõpetamine.

Kinnitatud Sihtasutus Euroopa Kool nõukogu poolt 18. juunil 2019.

Kooli eesmärgid ja üldtingimused ja arenguplaan 2019-2022.

Kinnitatud kooli nõukogus 16. jaanuaril 2019 ja Sihtasutuse Euroopa Kool nõukogus 15. veebruaril 2019.

Kooli päevakava; igapäevane jälgimine ja tagasiside; puudumised; sobilik riietus; õpilaste kohustused ja käitumine; kooli üldotstarbelised ruumid ja vahendid; kooli turvalisus; õppekäigud.

Kinnitatud kooli nõukogus 6. detsembril 2021 ja Sihtasutuse Euroopa Kool nõukogus 16. detsembril 2021.

Üldsätted; nõutavad dokumendid; kooliastmed ja õpilaste vanus; sihtrühmad; hariduslikud ervajadused; keelesektsioon ja keeleõpe; vastuvõtu- ja tasemetestid; vastuvõtu valikukriteeriumid ja vastuvõtuotsus; õppemaks, muud tasud ja õppemaksu soodustused.

Euroopa koolid, koolide organid, personali esindatus, lastevanemate ühendus, eelarve, vaidlused, erisätted.

Isikuandmete töötlemise õigused ja kooli kohustused andmekaitseks ja konfidentsiaalsuseks.

Distsiplinaarmeetmed; meetmete tasemed; distsiplinaarnõukogud ja nende koosseis; distsiplinaarnõukogu kokkukutsumine, kodukord ja hääletamine; otsusest teatamine.

The Accreditation and Cooperation Agreement was signed on 11 February 2014.

An additional Agreement to the Accreditation and Cooperation Agreement was signed on 30 August 2017 to extend the accreditation for secondary years 6 and 7 and for the European Baccalaureate.

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust e-posti või telefoni teel:
E-post: info@est.edu.ee | Telefon: +372 6311 555 | Aadress: Tehnika 18, 10149 Tallinn, Eesti

We have received your application. Thank you!

X