Sihtasutus Euroopa Kool

Sihtasutus Euroopa Kool loodi 2018. aastal. Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Haridus- ja Teadusministeerium.

Sihtasutuse Euroopa Kool missioon on olla Haridus- ja Teadusministeeriumile usaldusväärne partner rahvusvahelise hariduse edendamisel Eestis ning tagada rahvusvahelise kooli pidajana Tallinna Euroopa Koolis nüüdisaegne õpilast ja õpetajat motiveeriv ja toetav õpikeskkond.

Sihtasutuse Euroopa Kool visiooniks on arendada Tallinna Euroopa Koolist rahvusvahelise hariduse kompetentsikeskus, mis oleks tunnustatud ja tuntud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Sihtasutuse Euroopa Kool eesmärk ja põhitegevus on rahvusvahelisele kogukonnale suunatud erakooli Tallinna Euroopa Kool pidamine, kooli strateegiline juhtimine ja arendamine kooskõlas Euroopa Koolide põhikirja konventsiooni ja Eesti rahvusvahelisele haridusele suunatud hariduspoliitiliste eesmärkidega.

Euroopa Koolid on Euroopa Liidu (EL) valitsustevaheline organisatsioon, mis loodi 1957. aastal ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni poolt, kes on Euroopa Koolide põhikirja konventsiooni lepinguosalised.

Euroopa Koolide süsteem on ainulaadne liikmesriikidevaheline ning liikmesriikide ja Euroopa ühenduste vaheline koostöö vorm, mille puhul teadvustatakse täielikult liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja oma haridussüsteemi korraldamise ning oma kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse eest. Euroopa Koolide süsteemi aluseks on konventsiooni kohaselt õpetajate lähetamine ELi liikmesriikidest ning süsteemi aluspõhimõtteks on emakeelse õppe võimaldamine . Euroopa Koolide peamiseks eesmärgiks on anda EL ühenduste teenistujate lastele ühtset mitmekeelset ja mitmekultuurilist haridust. Kõik Euroopa koolid rakendavad ühtset Euroopa Koolide põhikirja konventsiooni alusel väljatöötatud European Baccalaureate (EB) õppekava, mis võimaldab õpilastel tõrgeteta ühest koolist teise liikuda. EB õppekava hõlmab õppeprogramme eelkoolist kuni keskkooli lõpuni, mis on jaotatud kolmeks kooliastmeks: eelkool (Nursery), noorem kooliaste (Primary) ja vanem kooliaste (Secondary). Euroopa koolide küpsustunnistuse omanikel on õigus astuda mis tahes ELi liikmesriigi territooriumil asuvasse ülikooli samadel tingimustel, kui selle liikmesriigi samaväärse kvalifikatsiooniga kodanikud. Sellisena aitavad Euroopa Koolid suurendada Euroopa avaliku teenistuse atraktiivsust.

Euroopa Koolide õpilased jaotatakse kolme kategooriasse:

  • I kategooria – ELi institutsioonide ja agentuuride töötajate lapsed (õppemaksu tasub Euroopa Komisjon),
  • II kategooria – ELi ühendusväliste organisatsioonide töötajate lapsed, nt NATO (õppemaksu tasub eraldi kokkulepete alusel vastav organisatsioon),
  • III kategooria – eraisikute lapsed (õppemaksu tasub lapsevanem).

Lisaks I tüübi Euroopa koolidele tegutsevad süsteemis alates 2005. aastast ka akrediteeritud Euroopa koolid, nn II ja III tüübi Euroopa koolid. Euroopa Koolide süsteemi avamise eesmärgiks akrediteeritud Euroopa koolide loomise teel ELi liikmesriikidesse on lähendada riiklikke haridussüsteeme ja Euroopa Koolide süsteemi, edendada Euroopa Koolide kontseptsiooni liikmesriikide territooriumil ning toetada juurdepääsu Euroopa õpingutele ja Euroopa küpsustunnistusele.

Akrediteeritud Euroopa koolide tegutsemist liikmesriikides reguleerib Euroopa Koolide kuratooriumi poolt kinnitatud eeskiri Regulations on Accredited European Schools , mille kohaselt vastutus akrediteeritud Euroopa kooli ülalpidamise ja pakutava õppetöö kvaliteedi ees on täielikult liikmesriigil. Akrediteeritud Euroopa koolid on seotud Euroopa Koolide süsteemiga läbi akrediteerimislepingu. Akrediteerimislepingu pikendamise tingimuseks on iga kolme aasta tagant Euroopa Koolide inspektorite poolt läbiviidud audit ja auditi raporti heakskiitmine Euroopa Koolide kuratooriumi poolt. Akrediteeritud Euroopa Koolid on vähemalt kahel viimasel õppeaastal kohustatud järgima üksnes EB õppekava, kindlustades seeläbi õpilastele teadmised ja oskused, mis on vajalikud küpsuseksamite läbimiseks ning Euroopa Bakalaureuseõppe lõputunnistuse saamiseks.

Euroopa Koolide süsteemi kuulus 2017/18. õppeaastal 27 kooli 13 liikmesriigis, kokku ligikaudu 34 200 õpilast. I tüübi Euroopa koole on kokku kuues ELi liikmesriigis 13 ja neil on oma asukohariigis avaliku sektori asutuse staatus. Akrediteeritud Euroopa koole oli 2017/18. õppeaastal kokku 14 , sh Eestis tegutsev akrediteeritud Tallinna Euroopa Kool.

2017/2018. õppeaastal õppis I tüübi Euroopa koolides ligikaudu 27 000 õpilast, sh 253 eesti õpilast. Akrediteeritud Euroopa koolides õppis 2017/18. õppeaastal ligikaudu 7 200 õpilast.

Rohkem infot Euroopa Koolide kodulehelt: www.eursc.eu

Eesti ühines Euroopa Koolide põhikirja konventsiooniga 2005. aastal.

2012. aastal otsustas Vabariigi Valitsus luua Eestisse akrediteeritud Euroopa kooli. Kooli asutamise ajendiks oli vajadus pakkuda haridusvõimalusi 2012. aastal Tallinnas tegevust alustanud EL IT Agentuuri (eu-LISA) töötajate lastele, aga ka üldisemalt laiendada rahvusvaheliselt tunnustatud õppekavadel põhineva võõrkeelse hariduse võimalusi Eestis.

Tallinna Euroopa Kool avati 2013. aastal, kooli asutajaks oli Sihtasutus Innove. Kool tegutses aastatel 2013-2018 Sihtasutus Innove struktuuriüksusena.

2019. aastast on Tallinna Euroopa Kooli pidajaks Sihtasutus Euroopa Kool.

Sihtasutuse juhtimisorganiteks on sihtasutuse nõukogu ja sihtasutuse juhatus.

SIHTASUTUSE NÕUKOGU
Sihtasutuse nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab selle juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

Nõukogu liikmed:
1. Ülle MATSIN – Haridus- ja Teadusministeerium, riigigümnaasiumide rajamise koordinaator
2. Martti KALVIK – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna nõunik
3. Pille-Liis MILVERE – Rahandusministeeriumi arendusosakonna juhataja
4. Kaarel RUNDU – Tallinna Haridusameti juhataja
5. Kristi TÄHT – eu-LISA personalijuht

SIHTASUTUSE JUHATUS
Juhatuse liige on KARMEN PAUL.

Sihtasutus korraldab Euroopa Koolide konventsioonist lähtuvalt riigi poolt Euroopa Koolidesse lähetatud töötajate valimist, konkursi korras valitud töötajatega lepingu sõlmimist ja tasustamist lähetuse vältel.

Euroopa Koolide süsteemi lähetatud töötajad (2023/24. õa):

SIHTASUTUS EUROOPA KOOL
Registrikood: 90014537
Aadress: Tehnika 18, 10149 Tallinn Ι Telefon: +372 6311 555 Ι E-post: sihtasutus@est.edu.ee

We have received your application. Thank you!

X